Kiruna stadshus

Kirunas nya stadshus är unikt i sitt slag då byggnaden är cirkulär och på så vis även unik med hur huvudstråk, kanalisation och övriga installationer kan placeras. Invändigt är byggnaden öppen i alla plan med kommunikationsytorna centrerade i byggnaden. Samordningen och projekteringen har där av varit speciell och resurskrävande. Handläggare var Monika Rutisson.