You are currently viewing BST Teknik blir Convise

BST Teknik blir Convise

BST Teknik tar nästa steg i vår strävan till ständig utveckling och byter nu namn till Convise.

Vi växer kontinuerligt och börjar nu bli en stor aktör att lita på inom sprinklerkonsultbranschen. I samband med detta är det viktigt att rannsaka sin verksamhet och hela tiden hålla sig uppdaterad på hur vi ständigt kan bli ännu bättre, effektivare och tydligare både mot marknaden och som potentiell arbetsgivare.

I maj i år firar vi fem års jubileum och har på denna tid gått från att vara ett tvåmansföretag som utfört mycket interna projekteringsarbeten inom koncernen, till att idag sysselsätta runt 20 sprinklerkonsulter i merparten externa projekt. Vi har fortfarande mycket att jobba med här och ser att ett namnbyte och en ny profil tydligare ska visa för marknaden att vi är ett fristående sprinklerkonsultföretag och inte enbart en koncernintern projekteringsavdelning.

Det är viktigt att kritiskt granska sin verksamhet och ständigt förnya sig, utvecklas och höja kvalitén i sitt arbete för att hela tiden vara i linje med nya krav från kunder, medarbetare och potentiella nya medarbetare. Som ett led i detta blev vi i december 2017 den första certifierade sprinklerkonsultfirman enligt den nya normen ”Sprinklerkonsultfirma enligt SBF 2016:1” som kommer bidra till att höja vår kvalité i våra leveranser och åtaganden.

Sammantaget kan vi konstatera att läget för namnbyte och ny profil ligger precis i fas just nu med vår övriga utveckling och position på marknaden. Vår vision är att på det här viset ordentligt etablera företaget och varumärket Convise på marknaden och få det att fortsätta att utvecklas framåt. Convise ska vara synonymt med en öppen och flexibel leverantör och arbetsplats dit kunder återvänder och dit medarbetare vill söka sig.

Det är viktigt att poängtera att det endast är företagsnamnet och den grafiska profilen som ändras. Vi behåller våra organisationsnummer och har samma ägarstruktur som tidigare. Medarbetare och arbetsmetoder kommer att vara detsamma. Kvalitén i våra handlingar och leveranser kommer så klart bli högre. Vi kommer fortsätta engagera oss i alla projekt lika mycket. Vi kommer fortsatt vara proaktiva och ligga i framkant i våra projekt. Convise kommer vara era rådgivande konsulter.