You are currently viewing Arena Gate Quality Hotel Friends

Arena Gate Quality Hotel Friends

Vi har fått i uppdrag att projektera påbyggnad utav den befintliga Arena Gate som är entrébyggnaden till Nationalarenan. Byggnaden ska höjas med 3 nya våningsplan som i sin helhet skall inrymma nya hotellrum. Då byggnaden är befintlig under och inga ingrepp skall göras i den verksamheten kommer alla konstruktiva byggnadsdelar hamna ”ovanpå” det befintliga taket. Detta innebär i förlängningen att nya installationer och installationsstråk måste anpassas mot detta och mycket höga krav ställas på samordning mellan installationerna.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med Peab Sverige AB som beställare.

Projekteringen påbörjas under Juni med programhandlingsskede och övergår under hösten i systemhandlingsprojektering som under vintern övergår i bygghandlingsprojektering. Handläggare hos BST Teknik är Samir Ekasriouen.