Brand och risk

Om oss

Brand och Risk är ett nyetablerat affärsområde inom Convise. Gruppen består av etablerade brandkonsulter som är certifierade sakkunniga inom brandskydd, SAK 3. Vi kan erbjuda alla typer av brand- och riskkonsulttjänster. Gruppen har en bred erfarenhet av olika typer av objekt, allt från skolor och bostäder till mer komplexa kommersiella lokaler och industrier. Tillsammans med involverade aktörer och beställare i projekt strävar vi alltid efter att få ett hållbart och kostnadseffektivt brandskydd utifrån gällande lagstiftning och andra krav från beställare och försäkringsbolag.

Kompetens

Convise Brand och Risk fokuserar på att ha en hög kompetens då det är nyckeln för att nå bästa resultat. Alla konsulter vidareutbildar sig systematiskt för att utveckla kunskapsnivån. I projekt försöker vi tillsammans med övriga involverade aktörer fastställa brandskyddet övergripande för att minimera ändringar under byggprocessen, vilket normalt minskar kostnaderna i projekt.

Alla brandkonsulter är utbildade brandingenjörer. Inom organisationen finns även kompetens med masterexamen i riskhantering, CFPA Europe-certifikat för klassning av explosionsfarlig miljö (klassningsplan) samt BAS P/U.

Tjänster

Vi kan i stort sett erbjuda de flesta brand- och riskkonsulttjänsterna på marknaden.

Convise kan brandprojektera i alla skeden i byggprocessen, från förstudier till bygghandlingsskede. Brandprojektering kan ske både med förenklad och analytisk dimensionering. Analytisk dimensionering kan användas när utförandet inte är möjligt att projektera med förenklad dimensionering: Vi har bland annat möjlighet att göra analytiska dimensioneringar för utrymning, ventilationsbrandskydd, strålning, brandförlopp samt rökfyllnad. Analysen kan utföras både med kvalitativa bedömningar, beräkningar och simuleringar beroende på vilken verifieringsmetod som är lämpligast.

Vid brandprojektering vid ny- eller ombyggnad tar vi ofta fram en brandskyddsbeskrivning eller utlåtande för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning eller särskilda krav i projektet. I samband med detta upprättas vanligtvis brandskisser eller brandritningar.

På byggarbetsplatsen är det viktigt med en god brand- och utrymningssäkerhet då många bränder kan uppstå under byggskedet. Vi har möjlighet att projektera brandskyddet på byggarbetsplatsen och säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen efterföljs kopplat till brand- och utrymningssäkerheten.

Convise har även möjlighet att kontrollera brandskyddet vilket syftar till att säkerställa att de ställda kraven i projektet och gällande bygglagstiftning uppfylls. Kontrollerna anpassas utifrån förutsättningarna för projektet. I samband med detta upprättas vanligtvis en brandskyddsdokumentation samt ett sakkunnighetsutlåtande som skickas in som underlag till byggnadsnämnden inför ansökan om slutbesked i lovärenden.

I detta skede kan vi även framta detaljerade skötsel- och underhållsplaner samt underlag till verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och underhåll av brandskyddet är en viktig del för att bevara byggnader brandsäkra. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) beskriver att verksamheter bör ha ett systematiskt brandskyddsarbete som dokumenteras. Enligt boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en byggnad normalt ha en brandskyddsdokumentation som beskriver hur brandskyddet är utfört. Convise Brand och Risk har möjlighet att framta brandskyddsdokumentationer för befintliga byggnader. Brandskyddsdokumentationen kan även utgöra underlag till det systematiska brandskyddsarbetet. Inom BST-koncernen har vi ett nära samarbete med avdelningen för Övrigt brandskydd som kan framta användarvänliga lösningar för det systematiska brandskyddsarbetet. Denna avdelning kan även erbjuda utbildningar eller framtagande av insats- och utrymningsplaner.

I samband med inventering av befintligt brandskydd kan vi upprätta åtgärdsförslag över eventuella brister i brandskyddet. Enligt avsnitt 2.5 i BBR ska det finnas skriftliga instruktioner för skötsel och underhåll av brandskyddet. Convise kan upprätta skötsel- och underhållsplaner för befintligt brandskydd.

Hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ställer särskilda krav på brandskyddet. Vi har möjlighet att projektera dessa typer av lokaler utifrån MSBs/Sprängämnesinspektionens föreskrifter. Om hanteringen ger upphov till en explosiv miljö kan vi upprätta klassningsplaner och -ritningar, men även riskutredningar. Vi har även möjlighet att framta underlag till explosionsskyddsdokumentation samt hjälpa till med tillståndsansökningar (om hanteringen är tillståndspliktig).

Vi kan erbjuda riskhanteringstjänster (innefattar riskanalys och -bedömning) i samband med plan- och lovärenden, men även för processrelaterade riskanalyser samt riskutredningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. Riskhantering kan även erbjudas för befintliga verksamheter. Dessa riskarbeten kan t ex. utgöra underlag till försäkringsbolag eller till verksamheten för att hantera risker.